Menu

Privatumo politika

1. duomenų apsauga iš pirmo žvilgsnio

Bendra informacija

Toliau pateikiama paprasta informacija apie tai, kas vyksta su jūsų asmens duomenimis, kai lankotės šioje svetainėje. Asmens duomenys – tai visi duomenys, pagal kuriuos jus galima asmeniškai identifikuoti. Išsamią informaciją apie duomenų apsaugą rasite po šiuo tekstu pateiktoje privatumo politikoje.

Duomenų rinkimas šioje svetainėje

Kas atsakingas už duomenų rinkimą šioje svetainėje?

Duomenis šioje svetainėje tvarko svetainės operatorius. Jų kontaktinius duomenis rasite šios privatumo politikos skyriuje “Informacija apie duomenų valdytoją”.

Kaip renkame jūsų duomenis?

Viena vertus, jūsų duomenys renkami, kai juos mums pateikiate. Tai gali būti, pavyzdžiui, kontaktinėje formoje įvesti duomenys.

Kitus duomenis mūsų IT sistemos renka automatiškai arba su jūsų sutikimu, kai lankotės svetainėje. Tai visų pirma techniniai duomenys (pvz., interneto naršyklė, operacinė sistema arba puslapio peržiūros laikas). Šie duomenys renkami automatiškai, kai tik įeinate į šią svetainę.

Kam naudojame jūsų duomenis?

Kai kurie duomenys renkami siekiant užtikrinti, kad svetainė būtų teikiama be klaidų. Kiti duomenys gali būti naudojami jūsų naudotojo elgsenai analizuoti.

Kokias teises turite dėl savo duomenų?

Turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie savo saugomų asmens duomenų kilmę, gavėją ir paskirtį. Taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti šiuos duomenis. Jei davėte sutikimą tvarkyti duomenis, galite bet kada atšaukti šį sutikimą ateityje. Tam tikromis aplinkybėmis taip pat turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Be to, turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

Jei turite papildomų klausimų dėl duomenų apsaugos, galite bet kada su mumis susisiekti.

2. priegloba

Savo svetainės turinį talpiname pas šį paslaugų teikėją:

Hetzner

Paslaugų teikėjas yra Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (toliau – Hetzner).

Išsamesnės informacijos rasite “Hetzner” privatumo politikoje: https: //www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz.

Hetznerio naudojimas grindžiamas 6 straipsnio 6 dalimi. 1 litras. f BDAR. Esame teisėtai suinteresuoti užtikrinti, kad mūsų svetainė būtų rodoma kuo patikimiau. Jei prašoma atitinkamo sutikimo, duomenys tvarkomi tik remiantis 6 straipsnio 6 dalimi. 1 litras. a BDAR ir 25 straipsnio 2 dalies 2 punktą. 1 TTDSG, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudus), kaip apibrėžta TTDSG. Sutikimą galima bet kada atšaukti.

3 Bendrosios pastabos ir privaloma informacija

Duomenų apsauga

Šių puslapių valdytojai labai rimtai rūpinasi jūsų asmens duomenų apsauga. Jūsų asmeninius duomenis tvarkome konfidencialiai ir laikydamiesi teisės aktuose nustatytų duomenų apsaugos taisyklių bei šios privatumo politikos.

Kai naudojatės šia svetaine, renkami įvairūs asmens duomenys. Asmens duomenys – tai duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jūsų asmeninę tapatybę. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kokius duomenis renkame ir kam juos naudojame. Jame taip pat paaiškinama, kaip ir kokiu tikslu tai daroma.

Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad duomenų perdavimas internetu (pvz., elektroniniu paštu) gali turėti saugumo spragų. Visiškai apsaugoti duomenis nuo trečiųjų šalių prieigos neįmanoma.

Pastaba apie atsakingą įstaigą

Duomenų valdytojas, atsakingas už duomenų tvarkymą šioje svetainėje, yra

Georgijus Čeplaginas
Am Hackenbruch 56
40231 Diuseldorfas

Telefonas: 0176 24685516
El. paštas: info@mindlind.de

Duomenų valdytojas yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas arba kartu su kitais nustato asmens duomenų (pvz., vardų, pavardžių, el. pašto adresų ir kt.) tvarkymo tikslus ir priemones.

Saugojimo trukmė

Jei šioje privatumo politikoje nenurodytas konkretesnis saugojimo laikotarpis, jūsų asmens duomenys pas mus bus saugomi tol, kol išnyks duomenų tvarkymo tikslas. Jei pateiksite pagrįstą prašymą ištrinti duomenis arba atšauksite savo sutikimą tvarkyti duomenis, jūsų duomenys bus ištrinti, nebent turėsime kitų teisiškai leistinų priežasčių saugoti jūsų asmens duomenis (pvz., saugojimo laikotarpiai pagal mokesčių ar komercinę teisę); pastaruoju atveju duomenys bus ištrinti po to, kai šios priežastys išnyks.

Bendra informacija apie teisinį duomenų tvarkymo šioje svetainėje pagrindą

Jei sutikote tvarkyti duomenis, jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi 6 straipsnio 6 dalimi. 1 litras. a BDAR ir 9 str. 2 litai. a BDAR, jei specialių kategorijų duomenys pagal BDAR 9 straipsnio 2 dalį yra ypatingi. 1 BDAR yra tvarkomi. Jei yra aiškus sutikimas dėl asmens duomenų perdavimo į trečiąsias šalis, duomenys taip pat tvarkomi remiantis 49 straipsnio 2 dalimi. 1 litras. a BDAR. Jei sutikote saugoti slapukus arba gauti prieigą prie informacijos savo galutiniame įrenginyje (pvz., naudojant įrenginio pirštų atspaudus), duomenys taip pat tvarkomi remiantis BDAR 25 straipsnio 1 dalimi. 1 TTDSG. Sutikimą galima bet kada atšaukti. Jei jūsų duomenys reikalingi sutarčiai vykdyti arba ikisutartinėms priemonėms įgyvendinti, jūsų duomenis tvarkome remdamiesi 6 straipsnio 6 dalimi. 1 litras. b BDAR. Be to, mes tvarkome jūsų duomenis, jei tai būtina siekiant įvykdyti teisinę prievolę pagal 6 straipsnio 6 dalį. 1 litras. c BDAR. Duomenų tvarkymas taip pat gali būti grindžiamas mūsų teisėtu interesu pagal 6 straipsnio 6 dalį. 1 litras. f Turi būti atliktas DSGVO. Informacija apie atitinkamus teisinius pagrindus kiekvienu konkrečiu atveju pateikiama tolesniuose šios privatumo politikos punktuose.

Pastaba dėl duomenų perdavimo į JAV ir kitas trečiąsias šalis

Be kita ko, naudojame JAV ar kitose trečiosiose šalyse įsikūrusių įmonių, kurios nėra saugios pagal duomenų apsaugos įstatymus, įrankius. Jei šios priemonės yra aktyvios, jūsų asmens duomenys gali būti perduodami į šias trečiąsias šalis ir ten tvarkomi. Norėtume pabrėžti, kad šiose šalyse negalima užtikrinti tokio duomenų apsaugos lygio, kuris būtų panašus į ES duomenų apsaugos lygį. Pavyzdžiui, JAV įmonės privalo perduoti asmens duomenis saugumo institucijoms, o jūs, kaip duomenų subjektas, negalite imtis teisinių veiksmų. Todėl negalima atmesti galimybės, kad JAV valdžios institucijos (pvz., slaptosios tarnybos) gali tvarkyti, analizuoti ir nuolat saugoti jūsų duomenis JAV serveriuose sekimo tikslais. Mes neturime jokios įtakos šiai duomenų tvarkymo veiklai.

Jūsų sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimas

Daugelis duomenų tvarkymo operacijų galimos tik gavus aiškų jūsų sutikimą. Savo sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu. Duomenų tvarkymo, atlikto iki atšaukimo, teisėtumui atšaukimas įtakos neturi.

Teisė nesutikti su duomenų rinkimu ypatingais atvejais ir tiesiogine rinkodara (BDAR 21 straipsnis)

JEI DUOMENŲ TVARKYMAS GRINDŽIAMAS CK 6.2 STRAIPSNIO 1 DALIMI. 6 ABS. 1 LIT. E ARBA F BDAR, TURITE TEISĘ BET KURIUO METU NESUTIKTI, KAD JŪSŲ ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI DĖL PRIEŽASČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪSŲ KONKREČIA SITUACIJA; TAI TAIP PAT TAIKOMA ŠIOMIS NUOSTATOMIS PAGRĮSTAM PROFILIAVIMUI. ATITINKAMĄ TEISINĮ PAGRINDĄ, KURIUO GRINDŽIAMAS DUOMENŲ TVARKYMAS, GALIMA RASTI ŠIOJE PRIVATUMO POLITIKOJE. JEI PRIEŠTARAUJATE, NEBETVARKYSIME ATITINKAMŲ JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI GALIME ĮRODYTI ĮTIKINAMAS TEISĖTAS DUOMENŲ TVARKYMO PRIEŽASTIS, KURIOS YRA VIRŠESNĖS UŽ JŪSŲ INTERESUS, TEISES IR LAISVES, ARBA KAI DUOMENYS TVARKOMI SIEKIANT PAREIKŠTI, VYKDYTI AR APGINTI TEISINIUS REIKALAVIMUS (PRIEŠTARAVIMAS PAGAL BDAR 21 STRAIPSNIO 1 DALĮ).

JEI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS TVARKOMI TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU, TURITE TEISĘ BET KADA NESUTIKTI, KAD SU JUMIS SUSIJĘ ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI TOKIOS RINKODAROS TIKSLU, ĮSKAITANT PROFILIAVIMĄ, JEI JIS SUSIJĘS SU TOKIA TIESIOGINE RINKODARA. JEI PRIEŠTARAUJATE, JŪSŲ ASMENS DUOMENYS VĖLIAU NEBEBUS NAUDOJAMI TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS (PRIEŠTARAVIMAS PAGAL BGPD 21 STRAIPSNIO 2 DALĮ).

Teisė pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai

BDAR pažeidimų atveju duomenų subjektai turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba įtariamo pažeidimo vieta. Teisė apskųsti sprendimą nepažeidžia kitų administracinių ar teisminių teisių gynimo priemonių.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Turite teisę reikalauti, kad duomenys, kuriuos tvarkome automatiškai pagal jūsų sutikimą arba vykdydami sutartį, būtų perduoti jums arba trečiajai šaliai įprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu. Jei prašote tiesiogiai perduoti duomenis kitam duomenų valdytojui, tai bus padaryta tik tiek, kiek tai techniškai įmanoma.

Informacija, ištrynimas ir taisymas

Vadovaudamiesi galiojančiomis teisinėmis nuostatomis, turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie savo saugomus asmens duomenis, jų kilmę ir gavėją, duomenų tvarkymo tikslą ir, jei reikia, teisę ištaisyti ar ištrinti šiuos duomenis. Bet kuriuo metu galite susisiekti su mumis, jei turite papildomų klausimų dėl asmens duomenų.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Šiuo tikslu galite bet kada su mumis susisiekti. Teisė apriboti duomenų tvarkymą galioja šiais atvejais:

  • Jei ginčijate mūsų saugomų jūsų asmens duomenų tikslumą, paprastai mums reikia laiko jiems patikrinti. Peržiūros laikotarpiu turite teisę prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  • Jei jūsų asmens duomenų tvarkymas buvo/yra neteisėtas, galite prašyti ne ištrinti, o apriboti duomenų tvarkymą.
  • Jei jūsų asmens duomenys mums nebereikalingi, bet jums jų reikia teisiniams reikalavimams vykdyti, ginti ar pareikšti, turite teisę prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, o ne juos ištrinti.
  • Jei pateikiate prieštaravimą pagal 21 straipsnio 2 dalį, galite pateikti prieštaravimą. 1 BDAR, turi būti užtikrinta pusiausvyra tarp jūsų ir mūsų interesų. Kol dar nenustatyta, kieno interesai yra svarbesni, turite teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

Jei apribojote savo asmens duomenų tvarkymą, šie duomenys, išskyrus jų saugojimą, gali būti tvarkomi tik gavus jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl Europos Sąjungos ar valstybės narės svarbaus viešojo intereso priežasčių.

SSL arba TLS šifravimas

Šioje svetainėje saugumo sumetimais ir siekiant apsaugoti konfidencialaus turinio, pavyzdžiui, užsakymų ar užklausų, kurias siunčiate mums kaip svetainės operatoriui, perdavimą, naudojamas SSL arba TLS šifravimas. Užšifruotą ryšį atpažinsite pagal tai, kad naršyklės adreso eilutėje pasikeičia adresas iš “http://” į “https://” ir pagal spynos simbolį naršyklės eilutėje.

Jei įjungtas SSL arba TLS šifravimas, trečiosios šalys negali perskaityti jūsų mums perduodamų duomenų.

Prieštaravimas dėl reklaminių el. laiškų

Prieštaraujame, kad kontaktiniai duomenys, paskelbti vykdant spausdinimo prievolę, būtų naudojami siunčiant neprašytą reklaminę ir informacinę medžiagą. Šios svetainės operatoriai aiškiai pasilieka teisę imtis teisinių veiksmų, jei siunčiama nepageidaujama reklaminė informacija, pvz., nepageidaujami elektroniniai laiškai.

4. duomenų rinkimas šioje svetainėje

Slapukai

Mūsų interneto puslapiuose naudojami vadinamieji slapukai. Slapukai yra nedideli duomenų paketai ir nedaro jokios žalos jūsų galutiniam įrenginiui. Jie laikinai saugomi sesijos metu (sesijos slapukai) arba nuolat (nuolatiniai slapukai) jūsų galutiniame įrenginyje. Sesijos slapukai automatiškai ištrinami pasibaigus jūsų apsilankymui. Nuolatiniai slapukai lieka saugomi jūsų galutiniame įrenginyje tol, kol patys juos ištrinate arba kol juos automatiškai ištrina jūsų interneto naršyklė.

Kai kuriais atvejais, kai lankotės mūsų svetainėje, jūsų įrenginyje taip pat gali būti išsaugomi trečiųjų šalių bendrovių slapukai (trečiųjų šalių slapukai). Jie leidžia mums arba jums naudotis tam tikromis trečiosios šalies bendrovės paslaugomis (pvz., slapukais, skirtais mokėjimo paslaugoms apdoroti).

Slapukai atlieka įvairias funkcijas. Daugelis slapukų yra techniškai būtini, nes be jų neveikia tam tikros svetainės funkcijos (pvz., pirkinių krepšelio funkcija arba vaizdo įrašų rodymas). Kiti slapukai naudojami naudotojų elgsenai vertinti arba reklamai rodyti.

Slapukai, kurie reikalingi elektroninio bendravimo procesui vykdyti, tam tikroms jūsų prašomoms funkcijoms atlikti (pvz., pirkinių krepšelio funkcijai) arba svetainei optimizuoti (pvz., slapukai interneto auditorijai matuoti) (būtini slapukai), saugomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. 1 litras. f BDAR, nebent nurodytas kitas teisinis pagrindas. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą saugoti būtinus slapukus, kad jo paslaugos būtų teikiamos techniškai be klaidų ir optimaliai. Jei prašoma sutikimo saugoti slapukus ir panašias atpažinimo technologijas, duomenys tvarkomi tik remiantis šiuo sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalis); sutikimą galima bet kada atšaukti.

Galite nustatyti naršyklę taip, kad būtumėte informuojami apie slapukų nustatymą ir leisti slapukus tik atskirais atvejais, neleisti priimti slapukų tam tikrais atvejais arba apskritai ir įjungti automatinį slapukų ištrynimą uždarant naršyklę. Jei slapukai išjungiami, šios svetainės funkcionalumas gali būti apribotas.

Jei slapukus naudoja trečiųjų šalių bendrovės arba analizės tikslais, apie tai jus informuosime atskirai, remdamiesi šia duomenų apsaugos deklaracija, ir prireikus paprašysime jūsų sutikimo.

5. analizės įrankiai ir reklama

WP statistika

Ši svetainė naudoja analizės įrankį WP Statistics, kad galėtų statistiškai analizuoti lankytojų prieigą. Paslaugų teikėjas yra “Veronalabs”, Tatari 64, 10134, Talinas, Estija(https://veronalabs.com).

Naudodamiesi “WP Statistics” galime analizuoti, kaip naudojamasi mūsų svetaine. Be kita ko, “WP Statistics” įrašo žurnalo failus (IP adresą, nuorodą, naudojamą naršyklę, naudotojo kilmę, naudojamą paieškos sistemą) ir veiksmus, kuriuos svetainės lankytojai atliko puslapyje (pvz., paspaudimus ir peržiūras).

Duomenys, surinkti naudojant “WP Statistics”, saugomi tik mūsų serveryje.

Šios analizės priemonės naudojimas grindžiamas 6 straipsnio 6 dalimi. 1 litras. f BDAR. Turime teisėtą interesą atlikti anoniminę naudotojų elgsenos analizę, kad galėtume optimizuoti savo svetainę ir reklamą. Jei prašoma atitinkamo sutikimo, duomenys tvarkomi tik remiantis 6 straipsnio 6 dalimi. 1 litras. a BDAR ir 25 straipsnio 2 dalis. 1 TTDSG, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudus), kaip apibrėžta TTDSG. Sutikimą galima bet kada atšaukti.

IP anonimizavimas

Naudojame “WP Statistics” su anoniminiu IP. Jūsų IP adresas sutrumpinamas, kad jo nebūtų galima tiesiogiai priskirti jums.

6. įskiepiai ir įrankiai

“YouTube” su išplėstine duomenų apsauga

Šioje svetainėje įterpiami vaizdo įrašai iš “YouTube” svetainės. Šių puslapių operatorius yra “Google Ireland Limited” (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

Naudojame “YouTube” išplėstiniu duomenų apsaugos režimu. Pasak “YouTube”, šis režimas reiškia, kad “YouTube” nesaugo jokios informacijos apie šios svetainės lankytojus prieš jiems peržiūrint vaizdo įrašą. Tačiau duomenų perdavimas “YouTube” partneriams nebūtinai turi būti draudžiamas pagal išplėstinį duomenų apsaugos režimą. “YouTube” užmezga ryšį su “Google DoubleClick” tinklu, nepriklausomai nuo to, ar žiūrite vaizdo įrašą.

Kai tik šioje svetainėje paleidžiate “YouTube” vaizdo įrašą, užmezgamas ryšys su “YouTube” serveriais. Tai “YouTube” serveriui nurodo, kuriuose mūsų puslapiuose lankėtės. Jei esate prisijungę prie “YouTube” paskyros, leidžiate “YouTube” priskirti jūsų naršymo elgseną tiesiogiai jūsų asmeniniam profiliui. To galite išvengti atsijungdami iš “YouTube” paskyros.

Be to, paleidus vaizdo įrašą “YouTube” jūsų galutiniame įrenginyje gali išsaugoti įvairius slapukus arba naudoti panašias atpažinimo technologijas (pvz., įrenginio pirštų atspaudus). Tokiu būdu “YouTube” gali gauti informacijos apie šios svetainės lankytojus. Ši informacija, be kita ko, naudojama vaizdo įrašų statistikai registruoti, patogumui gerinti ir bandymams sukčiauti užkirsti kelią.

Paleidus “YouTube” vaizdo įrašą, gali būti atliekamos tolesnės duomenų apdorojimo operacijos, kurioms mes neturime jokios įtakos.

“YouTube” naudojama siekiant patraukliai pristatyti mūsų internetinius pasiūlymus. Tai yra teisėtas interesas, kaip apibrėžta 6 straipsnio 6 dalyje. 1 litras. f BDAR. Jei prašoma atitinkamo sutikimo, duomenys tvarkomi tik remiantis 6 straipsnio 6 dalimi. 1 litras. a BDAR ir 25 straipsnio 1 dalies 2 punktas. 1 TTDSG, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudus), kaip apibrėžta TTDSG. Sutikimą galima bet kada atšaukti.

Daugiau informacijos apie “YouTube” duomenų apsaugą rasite privatumo politikoje adresu: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.

Šaltinis: https: //www.e-recht24.de

6. DUOMENŲ RINKIMAS ŠIOJE SVETAINĖJE
Slapukai